Historik

Fredrika Borg motionerade år 1884 i Sveriges Riksdag om rösträtt för kvinnor. Motionen avslogs, eftersom man ansåg att kvinnorna först behövde skolas i samhällsfrågor.

För att uppnå detta bildades olika kvinnoföreningar, bl a Fredrika Bremerförbundet och Göteborgs Kvinnoförening år 1884. Denna upplöstes efter några år. Den 23 mars 1911 hölls ett konstituerande möte i Chalmerska institutet då Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb bildades.

Till föreningens första ordförande valdes en tidigare medlem i Göteborgs Kvinnoförening , Anna Lessel, rektor för Småskoleseminariet i Göteborg. I stadgarna, som antogs på mötet, står det i §7:

Föreningen har till uppgift att väcka och utveckla samhörighetskänslan mellan kvinnor ur skilda samhällsställningar och meningsgrupper samt att, utan partitagande, söka hos dem framkalla intresse för och sprida kunskap om samhälleliga angelägenheter och deras handhavande. Sitt mål söker föreningen uppnå genom diskussioner och föredrag samt klubbaftnar.

Klubben har under sin över 100-åriga historia haft ett antal olika ordförande, varav några färgstarka personligheter verkat under långa perioder, Nathalia Ahlström 1930-52, Maj Kullenberg 1952-1984 och Gunvor Liss 1991-2007.

När Nathalia Ahlström valdes till ordförande hade medlemsantalet minskat och mötena hade inte varit välbesökta. Man funderade på att lägga ned klubben. Nathalia gjorde en fantastisk insats. Det dröjde inte länge innan klubben hade 2000 medlemmar. Många stod i kö för att komma med.

Det hände att tusen personer kom till föredragen. Ebbe Linde skrev i ett brev till klubben att Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb var ”den enda kapabla mötesarrangören i Göteborg”.

Föreningen var helt enkelt en kulturinstitution i Göteborg som nationellt och internationellt initierade och arrangerade åtskilliga insamlingar och manifestationer av humanitär art.

Under senare delen av 1900-talet ökade antalet förvärvsarbetande kvinnor i vårt samhälle och kvinnorna fick mindre tid för föreningsliv. Tidigare blev många medlemmar i GKDK redan i trettioårsåldern, nu för tiden sker det i allmänhet i samband med pensioneringen. Under Gunvor Liss’ ordförandeskap flyttade klubben från en stor lägenhet på Viktoriagatan till en liten i Sjömanskyrkans hus. Där finns bibliotek, som är öppet i samband med våra möten. Där arrangeras också mindre träffar.

Maj Kullenberg
1952-1984
Målning av Saga Walli
Kerstin Fabiansson
Kerstin Fabiansson Ordförande 2011 – 2024

Klubben har för närvarande ca fyrahundra medlemmar

Måndagsmötena hålls i Sjömanskyrkans stora sal en gång per månad och brukar samla ett hundratal kvinnor. Kerstin Lökken skriver i sin avhandling Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb. Kunskap och vänskap – 90 år till bildningens nytta, att förvånansvärt mycket av grundtankarna finns kvar i dagens verksamhet.

Klubben fungerar som en bildningshärd vilket poängterades och noterades i protokollet från 23 mars 1911.” Ellen Keys ideal att bilda och att bildas lever fortvarande kvar i GKDK efter drygt hundra år som förening.