Stadgar

§ 1.
Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb är en ideell, politiskt och religiöst oberoende kvinnoförening.

§ 2.
Föreningen vill främja medlemmarnas intresse och engagemang i aktuella, kulturella
och sociala frågor genom föredrag, diskussioner, studiebesök och resor/utfärder samt skapa gemenskap och utveckla personlig vänskap mellan medlemmarna.

§ 3.
Varje kvinna som delar föreningens syfte kan bli medlem. Medlem betalar årsavgift. Hedersledamot kan utses av årsmötet. Hedersledamot är befriad från att betala årsavgift. Medlemskapet upphör genom egen avgång eller föreningsbeslut på grund av medlems underlåtenhet att trots påminnelse betala avgift.

§ 4.
Verksamhetsår inklusive räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 5.
Årsmöte skall äga rum senast 31 mars. Kallelse till årsmöte skall skickas via post senast två veckor före mötet. Med kallelsen skickas föredragningslista. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga två veckor före årsmötet. Medlemmar som vill ha motioner behandlade skall skicka dessa skriftligen till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Förslag om ändring av stadgar skall ha kommit styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet. Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt.

Följande ärenden skall behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av justerare tillika rösträknare.
3. Godkännande av dagordning.
4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
5. Verksamhetsberättelse för det gångna året.
6. Ekonomisk redovisning för det gångna året.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
10. Val av styrelseordförande på ett år.
11. Val av fyra styrelseledamöter på två år och eventuellt fyllnadsval.
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
13. Val av tre ledamöter till valberedning.
14. Övriga frågor.

Där inte annat är stadgat fattas beslut med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Val förrättas genom öppen omröstning, dock på begäran med slutna sedlar. Vid lika röstetal skiljer lotten. Röstning genom fullmakt får inte förekomma.

§ 6.
Extra årsmöte skall hållas om ordföranden eller styrelsen begär det. På extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas, för vilka klubbmedlemmarna sammankallats och som finns upptagna på dagordningen. För extra årsmöte gäller i övrigt tillämpliga delar – kallelse, rösträtt, beslutsfattande – vad som stadgas om ordinarie årsmöte.

§ 7.
Styrelsen skall bestå av högst sju och lägst fem ledamöter varav ordföranden väljs för ett år, övriga ledamöter på två år, hälften vartannat år. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.
Styrelsen är beslutsför när fem ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller två styrelseledamöter begär det.

§ 8.
Förslag till ändring av stadgarna framläggs vid ordinarie årsmöte. Beslut fattas under två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Ändring av stadgarna kräver två tredjedels majoritet av klubbens närvarande medlemmar.

§ 9.
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas om två tredjedelar av klubbens närvarande medlemmar röstar för detta vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Detta gäller även beslut om till vilket ändamål föreningens tillgångar efter upplösningen skall anslås.

Oktober 2022